FORMULARZ DLA KURSANTA

W trosce o bezpieczeństwo i komfort pracy wszystkich uczestników szkolenia prosimy o przestrzeganie zasad regulaminu.

Zasady ogólne
1. Szkolenie realizowane jest metodą behawioralną.
2. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy stosują się do zaleceń instruktorów prowadzących szkolenie.
3. Ćwiczenia realizowane w trakcie zajęć uczestnicy powtarzają również poza zajęciami – w domu i na spacerach.

Zasady porządkowe

W TRAKCIE ZAJĘĆ
1. Opiekun psa ponosi pełną odpowiedzialność za psa w trakcie zajęć i odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez psa.
2. Zabrania się stosowania wobec psów bodźców awersyjnych, wywoływania bólu, strachu czy zachowań agresywnych
3. Opiekun sprząta po swoim psie zarówno na sali treningowej, na terenie posesji i w jej okolicy.
4. Przed zajęciami każdy pies powinien być wyprowadzony na kilkunastominutowy swobodny spacer.
5. W trakcie zajęć psy przebywają na smyczy. Zwolnienie ze smyczy dozwolone jest jedynie na wyraźną prośbę instruktora prowadzącego i pod jego nadzorem.
6. W trakcie zajęć psy nie kontaktują się ze sobą ani z innymi ludźmi. Ewentualny kontakt
dozwolony jest jedynie na wyraźną prośbę instruktora prowadzącego i pod jego nadzorem.
7. W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy opiekunowie psa. Jeden z opiekunów zostaje wyznaczony jako odpowiedzialny za szkolenie i uczestniczy we wszystkich zajęciach.
8. Na zajęcia opiekunowie przychodzą punktualnie.
9. Psy prezentujące zachowania agresywne wobec innych psów lub ludzi nie mogą zostać uczestnikami szkolenia i będą kierowane na terapię behawioralną.

NIEOBECNOŚCI
10. Na zajęciach grupowych w pakiecie 8 i 10 zajęć dla każdego kursu, można być nieobecnym 2 razy bez straty, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności 1 dzień wcześniej. W pakiecie 6 zajęć, można być nieobecnym 1 raz bez straty, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności 1 dzień wcześniej. Brak zgłoszenia oraz każda następna nieobecność powoduje stratę zajęć.
11. Na zajęciach indywidualnych w pakiecie 6 zajęć można być nieobecnym 2 razy bez straty, w pakiecie 3 zajęć oraz na pojedynczych zajęciach, można być nieobecnym 1 raz bez starty, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności 1 dzień wcześniej. Brak zgłoszenia nieobecności dzień przed zajęciami, oraz każda następna nieobecność powoduje stratę zajęć.
12. Suczki w cieczce nie mogą uczestniczyć w kursie. Brak udziału w zajęciach z tego powodu nie powoduje utraty zajęć.
13. Czas ważności kursu wynosi 4 miesiące. Po tym czasie niewykorzystane zajęcia przepadają.
14. Dyplom ukończenia kursu otrzymują przewodnicy, którzy opuścili nie więcej niż 2 lekcje kursu. Dyplom wydajemy na prośbę kursanta i po uprzednim zdaniu egzaminu.
15. Rażące naruszanie regulaminu może skutkować usunięciem z zajęć i kursu.
16. Przewodnik, który sam rezygnuje z zajęć nie otrzymuje zwrotu należności za kurs.
Uwagi: Szczenięta do 4 miesiąca życia, uczestniczące w psim przedszkolu, nie muszą posiadać jeszcze szczepienia przeciwko wściekliźnie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1. Informacje dotyczące administratora
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kynologiczne Magdalena Grabowska, tel. 503330404, adres mailowy: magdalena.grabowska@warsztat.edu.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy oraz w celu świadczenia usług edukacyjnych oferowanych w szkole szkolenia psów Warsztat.
Centrum Kynologiczne Magdalena Grabowska jako administrator przetwarza następujące dane osobowe:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres
c. Numer telefonu
d. Adres e-mail,
3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania usługi będą przechowywane przez okres trwania usługi oraz przez okres wykonywania następnych usług, jeżeli kursant będzie z takich korzystał. Po jego upływie przez okres niezbędny do:
a. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub
b. w przypadku złożenia, do czasu zakończenia procesu obsługi reklamacji.
4. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
c. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
d. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu produktów i usług własnych,
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Prawa wymienione w pkt. 1-6 powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane powyżej w pkt. 1.
5. Podanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest niezbędne w celu identyfikacji Kursanta, wykonania usługi i kontaktu z kursantem w trakcie trwania kursu.
6. Profilowanie
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.
7. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):
Kancelaria prawna, serwisy płatnicze, banki, podmioty świadczący usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych. podmioty realizujące usługi hostingowe), podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.